ODKALIŠTĚ PLZEŇ - BOŽKOV

Objednatel:
Plzeňská teplárenská, a.s., Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň

Předmět zakázky:

  • Prováděcí projekt rekultivace
  • zajištění rozhodnutí o využití území a stavebního povolení
  • realizace technické a biologické rekultivace odkaliště včetně zajištění pěstební péče po dobu 3 let


Jako rekultivační materiál využívány odpady z teplárny.

Termíny realizace: technická část rekultivace - 1999-2014
následná pěstební péče o založené porosty – 2014 - 2018

Místo plnění: odkaliště Božkov u Plzně
Postavení firmy v dodavatelském systému akce: generální dodavatel

Odkaliště Plzeň - Božkov bylo provozováno jako úložiště popílku a dalších odpadů vznikajících při spalování hnědého uhlí v teplárně Plzeňské teplárenské a.s. Odpady byly hydraulicky dopravovány z teplárny na odkaliště. Koncem 90. let došlo ke změně technologie spalování uhlí (zavedení odsiřování spalin a zprovoznění fluidního spalování) a teplárna začala produkovat jiné druhy odpadů, které již nemohly být ukládány technologií naplavování - odkaliště přestalo plnit svou funkci a hydraulické doprava odpadu byla ukončena. Následně bylo nutné zajistit rekultivaci.

V roce 1999 započala společnost REKKA s.r.o. komplexní rekultivaci odkaliště. Jako rekultivační materiál pro konstrukci výplňové a těsnicí vrstvy jsou používány popílkové stabilizáty vyrobené ze směsi popílků z granulačních a fluidních kotlů a z pevného reakčního produktu na bázi vápníku z odsiřování spalin.

Pro konstrukci biologické vrstvy společnost vyrábí biologicky aktivní materiál pod obchodním názvem REKOSOL. Základními komponentami pro jeho výrobu jsou odpadní zeminy, popílek a kaly z čistíren odpadních vod. Po položení konečné biologické vrstvy je zrekultivovaná plocha zatravněna a osázena vhodnými dřevinami, čímž dojde ke zpětnému začlenění zdevastované lokality do okolní krajiny.

Rekultivace je prováděna dle schválené projektové dokumentace, zároveň je rekultivované odkaliště v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Protože k rekultivaci společnost REKKA s.r.o. využívá odpady, je odkaliště zařízením k využívání odpadů. Souhlas s provozováním zařízení "Rekultivace odkaliště Plzeň - Božkov" a s jeho provozním řádem byl udělen v souladu s § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. Krajským úřadem Plzeňského kraje.

Technická rekultivace
Více informací »

Biologická rekultivace
Více informací »


b1
Rekultivační materiály jsou na zařízení dopravovány nákladními automobily po betonové lesní cestě odbočující ze silnice K Hrádku a ústící na SZ okraji odkaliště.
 
b2
Struktura popílkového stabilizátu vyrobeného z popílku z fluidního spalování hnědého uhlí s vysoký obsahem zbytkového CaO. Vykazuje vysokou pevnost v tlaku a je vhodný pro konstrukci těsnicí vrstvy.

REKKA, s.r.o.
Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 240 854
Správce webu - Reklamní agentura YASHICA