ODKALIŠTĚ K III - OLEŠNÍK
(uložené odpady ze zpracování uranové rudy)
Objednatel – DIAMO s.p., závod SUL Příbram, ul. 28. října 184, 261 13 Příbram

Předmět zakázky:

  • projekty rekultivací jednotlivých etap
  • realizace rekultivací jednotlivých etap

Dokončené a DIAMO s.p. předané etapy od 03/1996 do 12/2005 :
Dodáno a zabudováno do stavby do 12/2005 cca 890 633 m3 rekultivačních materiálů.
Od 01/2006 je rozestavěna poslední etapa prací s termínem dokončení do 12/2013.
Potřeba materiálů celkem – 606.000 m3
dodáno a zabudováno do stavby k 31.12.2010 -  467.000 m3 rekultivačních materiálů
zbývá dodat – 139.000 m3
Termíny realizace - 1996 -2013
Místo plnění: odkaliště Olešník u obce Olešník u Českých Budějovic

Postavení firmy v dodavatelském systému akce: generální dodavatel

Nejvýznamnější ekologickou zátěž v Jihočeském kraji jsou odkaliště s.p. Diamo, pozůstatky po zpracování uranové rudy. Společnost REKKA s.r.o. od roku 1994 provádí rekultivaci odkaliště K III - Olešník pomocí škváropopílkových stabilizátů. Technická rekultivace vyuľívající stabilizáty je prováděna technologií "vytváření lavic" na nezpevněném thixotropním rmutu. Od roku 1998 je téľ povrch kalů zpevňován rozplavováním suchého popílku ejektorem. Technická vrstva přespádovaná k okrajům odkaliště je uzavřena těsnicí vrstvou konstruovanou ze stabilizátu vyrobeného ze směsi popílku a suchého produktu z odsiřování spalin.

Rekultivovaná plocha je ukončena biologickou vrstvou z průmyslového kompostu s obchodním názvem REKOSOL, která je oseta speciálními travními směsmi. Na odkališti K III - Olešník je provedeno zatravnění na části o výměře 5 ha, travní porosty jsou pravidelně udrľovány.

Komplexní rekultivaci odkaliště K III - Olešník lze po technické stránce rozdělit na dva technologicky odlišné soubory:

Technická rekultivace
Více informací »

Biologická rekultivace
Více informací »

olesnik_letecke
Letecké snímky průběhu rekultivačních prací na odkališti K III - Olešník s.p. Diamo v letech 1998, 1999 a 2004.

REKKA, s.r.o.
Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 240 854
Správce webu - Reklamní agentura YASHICA